Nákup elektřiny za VOC je dostupný i domácnostem

Pokusíme se vysvětlit pojem „spotový trh“ a za jakých podmínek mohou i běžné domácnosti obchodovat elektřinu za velkoobchodní ceny. Cílem je jednoduchou formou přiblížit toto téma široké veřejnosti, přijměte proto prosím omluvu za případné nepřesnosti.
Unikátnost stanic HES nespočívá v řešení "All In One", ale v technických parametrech a funkcích, které nabízí. Za pozornost stojí i skutečnost, že stanice jsou připraveny také pro tzv. "Second Life" baterie, tedy akumulátory z elektromobilů, čímž zásadně zvyšuje jejich využitelnost a životnost.
Hodinový graf velkoobchodních cen na následující den je na stránkách OTE-CR zveřejněn od 14 hodin .
Pilotním projektem "Energetického konceptu FENIX" v praxi je Rodinný dům v Omicích u Brna. Projekt zastřešuje UCEEB při ČVUT v Praze.

V úvodu – pojem "Spotový trh" nebo "Spotové ceny" označuje obchodování, kdy se cena komodity dynamicky mění a kupující se může rozhodnout, v jakém okamžiku (při jaké ceně) se rozhodne ji koupit nebo prodat. Typickým příkladem jsou akciové trhy, nebo virtuální měny. Stejným způsobem se ale obchoduje i s elektřinou nebo plynem, přitom spotové ceny energií lze současně označit jako velkoobchodní (VOC), protože běžnému spotřebiteli bylo a je přímé obchodování na tomto trhu nedostupné. Ceny se zde v průběhu dne mění podle toho, jaká je poptávka a nabídka. Výroba a spotřeba energií je ve fungující ekonomice do značné míry předvídatelná, poslední dekády se velkoobchodní ceny navíc vyznačovaly vysokou stabilitou. To umožňovalo distribučním společnostem nabízet spotřebitelům fixní ceny, které navzdory proměnlivým VOC přinášely zisk.

 

Energetická krize

Počínaje rokem 2021 se však zejména v Evropě začala situace dramaticky měnit. Ideový koncept EU, známý jako "Green Deal", doplněný propadem ekonomiky kvůli pandemii Covid a umocněný válečným konfliktem na Ukrajině, vedl k nekontrolovanému růstu cen a naprosté destabilizace trhu s energiemi.

Tento stav vedl v prvním kroku ke krachu menších distribučních společností, které pracovaly s nižší marží a prudký růst velkoobchodních cen nemohly kvůli fixacím přenést na odběratele. Velké distribuční společnosti, mající výrazně větší finanční rezervy a případně i subvencované státem se s touto situací dokázaly vypořádat lépe a udržely nasmlouvané ceny až do konce fixace. Nové ceny však již byly, jsou nebo budou násobkem původních cen a v nejbližší době se tato situace bohužel zcela jistě nezlepší.

Spotové ceny pro domácnost?

Maloodběratelé, ať v kategorii podnikatelé nebo domácnost, obecně nemohou nakupovat energii přímo na spotovém trhu. Vždy musí využít služeb obchodníka, který je registrován a má pro zprostředkování prodeje energie potřebnou licenci. V minulosti se možnost nákupu za spotové ceny maloodběratelům nenabízela a vzhledem ke stabilitě cen k tomu ani nebyl důvod. Energetická krize však tuto situaci změnila a vznikly nové společnosti, které zprostředkování nákupu za velkoobchodní ceny nabízí i drobným odběratelům včetně domácností.

Nově tak mohou využívat spotové ceny i domácnosti, přičemž jedinou podmínkou je, aby bylo odběrné místo vybaveno čtyřkvadrantním (4Q) elektroměrem. Jde o elektroměr, umožňující měřit nezávisle odběr i dodávku energie v hodinových intervalech. Standardně jsou tímto typem elektroměrů vybaveny domy s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou. Odběratel požádá o změnu dodavatele úplně stejným způsobem, jako by přecházel např. od INNOGY k ČEZ nebo EON. Vybere dodavatele, který nabízí spotový tarif, požádá o změnu a to je vše. Odečet spotřeby elektřiny, aby bylo možno účtovat hodinové ceny, se dějí na straně dodavatele.

Zkušenosti z jiných částí Evropy potvrzují, že jde o trend, kterým se trh s energiemi bude nadále odebírat a už i tradiční distribuční společnosti jako je ČEZ a.s. zařazují podobné tarify do své nabídky. Je však potřeba pečlivě číst podmínky těchto tarifů, protože ne všechny nabízejí spotové obchodování, i když jejich název obsahuje termín "Spot". Jaká je tedy výhoda nákupu za spotové ceny?

Fixní vs Spotové ceny elektřiny

Fixní ceny poskytují odběratelům určitou jistotu, jakou cenu budou v následujícím období za elektřinu platit. Distributor však musí fixní cenu nastavit tak, aby byl schopen elektřinu pro odběratele nakupovat po celou dobu smluvního vztahu a protože ceny jsou nyní velmi nestabilní a je zde předpoklad dalšího růstu, jsou fixní ceny navýšené o rizikovou marži. Odběratel si tedy za zmíněnou "jistotu" musí připlatit.

Druhou možností je uzavřít s dodavatelem smlouvu o dodávkách elektřiny za spotové ceny. V praxi to znamená, že distributor sleduje, kolik elektřiny odběratel každou hodinu odebral a účtuje mu cenu, za jakou se ve stejnou dobu elektřina prodávala na velkoobchodním trhu. Za tuto službu si pak dodavatel účtuje nějakou provizi. Může mít podobu fixního paušálu (např. společnost bezDodavatele a.s. aktuálně účtuje 6 Kč/den), nebo přirážce k ceně elektřiny (např. ČEZ a.s. aktuálně účtuje 0,40 Kč za dodanou kWh). Co se týče cen elektřiny, distributor v tomto případě nenese žádná rizika, protože elektřinu prodá za stejnou cenu, za jakou ji nakoupil. Proto se nyní například pro podnikatele fixní ceny prakticky vůbec nenabízejí. Jejich spotřeba bývá výrazně vyšší než u domácností a fixní cena by musela být nesmírně vysoká, aby pokryla rizika dalšího růstu cen energií.

Aktivní obchodování na Spotovém trhu

Z dosavadních informací vyplývá, že pro odběratele dodávky za spotové ceny nepředstavují významnější výhodu. Když velkoobchodní cena klesá, platí sice méně, když ale stoupá, platí více. Pokud však odběratel dokáže přizpůsobit svůj odběr hodinovému průběhu cen, stává se ze spotového nákupu velká příležitost. Zejména pokud umí elektřinu ze sítě nejen řízeně odebírat, ale i dodávat. U spotového tarifu totiž dostává při dodávkách zpět do sítě za elektřinu zaplacenou stejnou cenu, jako je v tu chvíli velkoobchodní – proto je ideální, když ji dodává zpět v době, kdy je cena nejvyšší (viz kapitola Energetický koncept FENIX).

Zde uděláme vsuvku o velkoobchodních cenách elektřiny. Tyto ceny nevznikají zcela náhodně a nepředvídatelně. Naopak, vznikají bilancováním hodinové nabídky a poptávky na trhu a její hodinovou výši určují nejdražší zdroje energie, které jsou použity pro vybilancování soustavy. Na jedné straně jsou obchodníci, kteří mají své odběratele, znají jejich charakter spotřeby a do jisté míry umí odhadnout, kolik elektřiny pro ně budou následující den v danou dobu potřebovat. Tuto poptávku posílají státem zřízenému Operátorovi trhu s energií www.ote-cr.cz.

Na straně druhé jsou elektrárny. Také ony znají obvyklý průběh spotřeby elektřiny, a protože běžnou elektrárnu nejde spustit během pár minut, naplánují podle očekávané poptávky výrobu elektřiny dopředu a pošlou operátorovi svou nabídku kolik energie, kdy a za jakou cenu jsou schopny a ochotny do sítě dodat. Operátor trhu s energií (OTE) tyto poptávky a nabídky propojí a do cca 14 hodin zveřejní velkoobchodní ceny energií, platné od půlnoci na příštích 24 hodin denní trh.

Velkoobchodní hodinové ceny jsou tedy předem a veřejně dostupné nejen obchodníkům, ale i spotřebitelům. Pro spotřebitele tato informace sama o sobě ale moc velkou hodnotu nemá. I když průběh (křivka) hodinových cen si je u po sobě následujících dnů podobná, ceny se v jednotlivých hodinách přece jen významně liší. Nějaké dlouhodobější časové naprogramování spotřeby proto nebude odpovídat skutečnému průběhu cen a programovat spotřebu každý den podle dostupného ceníku není reálné. Pokud však spotřebitel disponuje zařízením, které si samo umí z internetu velkoobchodní ceník načíst a je doplněno odpovídajícím úložištěm, celý systém dostává úplně jiný rozměr. A přesně na tomto principu je založen Energetický koncept FENIX, jehož ústředním bodem jsou bateriová uložiště HES.

Energetický koncept FENIX

Bateriová stanice HES je aktuálně zcela unikátním zařízením vyvinutým společností AERS (člen skupiny FENIX). Při velikosti 0,6 x 0,6 x 1,9 m obsahuje nejen třífázový asymetrický střídač o výkonu 10 kW, MPPT řízení domovní FVE o velikosti až 12 kWp a řídící jednotku, ale také bateriové úložiště o kapacitě až 41 kWh. S ohledem na velikost stanice jde opravdu o nadstandard. Samotný koncept „All In One“ není nic nového, stanice jsou unikátní především softwarem, který byl pro ně vyvinut a tím, že na rozdíl od většiny ostatních stanic na trhu nevyužívají komerční prvky jako střídače, MPPT či chargery, ale vše pochází z vlastního vývoje. To umožňuje daleko větší flexibilitu tohoto řešení.

Pilotní aplikací konceptu FENIX je rodinný dům v Omicích, který je stanicí HES vybaven. Řídící systém zde každý den načítá nejen velkoobchodní ceny energií, ale pomocí předpovědí počasí pro daný region i predikuje, kolik připojená fotovoltaická elektrárna následující den vyrobí elektřiny a zohledňuje i spotřebu domu. Informace pro výrobu FVE se aktualizují průběžně, takže predikce výroby se neustále upřesňuje i během dne. Podle těchto vstupů a vytvořených algoritmů řídící systém rozhoduje, kdy se bude stanice nabíjet (v době nejnižších velkoobchodních cen), jak moc se má úložiště nabít a jakou kapacitu nechat pro FVE (predikce výroby FVE), kdy se má odběr ze sítě pro běžný provoz domu omezit a dotovat z baterie a kdy se má naopak maximum naakumulované energie z baterie prodat zpět do sítě (nejvyšší velkoobchodní ceny). Provozní parametry tohoto rodinného domu jsou pak vyhodnocovány nezávislou autoritou – na projektu spolupracuje Univerzitní Centrum Energeticky Efektivních Budov (UCEEB) při ČVUT v Praze.

Závěr

Jak ukazuje pilotní projekt RD v Omicích, aktivní obchodování na spotovém trhu je pro domácnost nejen dostupné, ale vede i k významným finančním úsporám. Koncept je pochopitelně aplikovatelný i na podnikatelskou sféru, pro kterou je díky možnému odpočtu DPH ještě zajímavější. Při prodeji elektřiny zpět do sítě se účtují výhradně ceny bez DPH, nákup elektřiny je ale vždy zatížen DPH, kterou si podnikatelé mohou na rozdíl od domácností odečíst. Podrobné informace o projektu RD v Omicích naleznete na našich internetových stránkách, včetně průběžně doplňovaných provozních výsledků. Energetické stanice HES a zapojení se do spotového obchodování tak představují i pro domácnosti investiční příležitost, chránící uspořené finanční prostředky před rostoucí inflací. 

 


TOPlist